Ние от Новател се ангажираме да предоставяме най-добрите услуги, като с това се стремим да поддържаме доверието, което ни гласувате. За нас защитата на личните данни е много важна.

Ние изготвихме настоящото Уведомление за защита на лични данни, за да научите по лесен и разбираем начин кои сме ние, какви лични данни събираме за Вас, защо ги събираме и какво правим с тях.

1/ Кои сме ние?

Новател е основана в края на 2004г. като част от Deutsche Telekom Group. Като член на една от най-големите европейски телекомуникационни компании, Новател предлага конкурентна алтернатива в сферата на телекомуникациите на българския комуникационен пазар. Ние сме водещ национален доставчик, предлагащ на клиентите си широка гама от най-добрите телекомуникационни услуги.

Новател управлява голяма, напълно своя, високотехнологична оптична мрежа с 39 PoP в България. Като част от Deutsche Telekom Group, ние се придържаме към най-високите стандарти в бранша, независимо дали става въпрос за операции, поддръжка или клиентско обслужване.

2/ Каква лична информация събираме и откъде я получаваме?

В зависимост дали сте клиент, доставчик, бизнес партньор и т.н., и как взаимодействате с нас – лично, по интернет, телефон и т.н., може да обработваме различни данни за Вас:

–  когато купувате или използвате нашите продукти и услуги;

–  предоставяте ни Ваши стоки и услуги;

–  свързвате се с нашите отдели за обслужване на клиентите;

–  когато участвате в наши бизнес събития, промоции или проучвания;

–  взаимодействате с нас по други начини.

Категориите лични данни, които събираме и обработваме могат да бъдат:

Физическа идентичност – име, ЕГН/ЛНЧ, данни за лична карта/паспорт, адрес, месторождение, телефони за връзка, един или повече специфични признаци и други;

– Информация за контакт – имейл адрес, телефонен номер, адрес за кореспонденция;

– Други – отзиви, мнения, оценки, коментари, качени файлове, интереси, др. информация.

  1. Как използваме Вашите лични данни?

Възможно е да използваме Вашите данни по различни законни причини и с различни бизнес цели:

– Сключване или изпълнение на договори – услуги, продажби, фактуриране, експедиция на услуги, регистриране в мобилни приложения или уебсайтове, гаранционен срок, сервизни съобщения и т.н.

– Оказване на помощ (по Ваша молба) – Предоставяне на помощ чрез комуникационни канали, като например от центъра за поддръжка или контакти с клиентите.

– Директен маркетинг – имейл маркетинг, проучвания на пазара, персонализиране на Вашия опит чрез представянето на продукти и оферти, предназначени за Вас (като например на нашите сайтове, приложения или чрез други комуникационни средства).

Сигурност и защита на нашите интереси/ активи – Внедряване и поддръжка на технически и организационни мерки за сигурност, провеждане на вътрешни одити и разследвания, извършване на оценки при проверка за конфликт на интереси.

Спазване на законови задължения – Разкриване на данни пред държавни институции или надзорни органи, както е приложимо във всички страни, в които работим, като например данъчни удръжки и удръжки за социални осигуровки, задължения за счетоводство и отчетност, извършване на одити за проверка на спазването на разпоредбите, спазване на изискванията при инспекции от държавни органи и други искания от страна на държавни органи или други публични власти, спазване на законови процедури като призовки, спазване на законни права и средства за правна защита и управление на вътрешни оплаквания или претенции.

– Защита при правни искове – Установяване, упражняване или защита срещу правни искове, на които сме или може да бъдем обект.

4/ Как съхраняваме вашите данни?

Новател съхранява Вашите личните данни в електронна форма и на хартия. Освен това, Новател поддържа бази данни с Вашите личните данни в различни софтуерни приложения, които ползва за управление на документооборота и пр. при Новател.

Новател  ще съхранява Вашите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент 2016/679 и Политиките за защита на личните данни на дружеството в рамите на необходимия срок, с цел да можем да изпълним Нашите правни задължения или за да установим, упражним или защитим правни претенции. Когато Вашите лични данни не са необходими повече за тези цели, личните данни ще бъдат надлежно изтрити. Това може да означава, че Вашите лични данни се съхраняват от Новател за определен брой години в зависимост от целта, за която обработваме тези данни. За повече информация относно вътрешната политика за защита на личните данни, свържете се с нас, като използвате посочените по-долу данни за контакт.

5/ Как защитаваме вашите лични данни?

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, Регламент 2016/679 на ЕС,  както и най-добрите практики от международни стандарти (ISO 27001), освен това приели сме политики и процедури за защита на личните данни.

Дружеството е установило структури и отговорни лица по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, и е определило Длъжностно лице за защита на данните, с оглед подпомагане на процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

6/ Какви права имате във връзка със защитата на Вашите лични данни?

–          право на достъп – имате право да получи информация за Вашите лични данни;

–          право на коригиране – имате право да поискате от Новател да коригира неточни, непълни или остарели Ваши лични данни.

–          право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – повече информация относно условията и реда за използване на правото на изтриване може да намерите при политиките и процедурите на дружеството;

–          право на ограничаване на обработването – повече информация относно условията и реда за използване на правото на ограничаване на обработването може да намерите при политиките и процедурите на дружеството;

–          право на преносимост на данните – повече информация относно условията и реда за използване на правото на преносимост на данните може да намерите при политиките и процедурите на дружеството;

–          право на възражение – по всяко време имате право да възразите срещу обработката на Вашите лични данн;

–          право на жалба – имате право да подадете жалба относно обработването на Вашите лични данни до Длъжностно лице за защита на данните на Новател или до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният държавен орган.

7/ С кого споделяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни (включително чувствителни лични данни) може да бъдат предоставяни на местни и/или чуждестранни регулаторни органи за целите, посочени в това уведомление. Можем също така да споделяме Вашите лични данни с определени трети лица, като например: одитори и консултанти, които следят за спазването от Наша страна на външни и вътрешни изисквания; държавни органи, правоприлагащи органи и страни по правни спорове във връзка със задължение за докладване или правна претенция.

8/ Колко време съхраняваме личните Ви данни?

Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните Ви данни. Тя е изградена основно на базата на вида информация, която събираме и целите, за които я събираме. Принципно, ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок (напримерза съхранение и обработка на счетоводни данни и за данъчен контрол –  11 години). Наш легитимен интерес е да запазим определена Ваша персонална информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции (5 години). Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба пред нас.

9/ Вашите лични данни и платформата Facebook

На нашaта страница https://www.novatel.bg/ са интегрирани приставки от социалната мрежа Facebook, доставчик Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Калифорния 94025, САЩ. Можете да разпознавате приставките на Facebook по логото на Facebook на нашата страница. Общ преглед на приставките на Facebook можете да намерите тук: developers.facebook.com/docs/plugins/ Когато посещавате нашата страница https://www.novatel.bg/, приставката създава директна връзка между Вашия браузър и сървъра на Facebook. Facebook ще бъде информиран, че Вие сте посетили нашия сайт с Вашия IP адрес. Ако кликнете върху “Like-бутона“, докато сте влезли в своя профил във Facebook, можете да направите линк със съдържанието на нашите страници с Вашия Facebook профил. Това позволява на Facebook да асоциира посещаването на нашите страници с Вашия потребителски акаунт. Бихме искали да обърнем внимание, че като доставчик на уеб съдържание, ние не получаваме никаква информация за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от страна на Facebook. За повече информация вижте Декларацията за поверителност на Facebook на адрес https://www.facebook.com/business/gdpr

Ако не искате Facebook да асоциира посещаването на нашите страници с Вашия потребителски акаунт във Facebook, моля, излезте от потребителския си акаунт във Facebook.

10/ Какво е важно да знаете при упражняването на правата Ви?

Как да заявим правата си За да упражните правата си съгласно Регламента можете да ни пишете на електронна поща [gdpr@novatel.bg]; чрез формата за контакт на нашите интернет страници, която се намира на уеб-адрес [http://www.novatel.bg] или да ни изпратите запитването си по пощата или да ни го донесете на следния адрес: [България, София, 1309, ул. Кукуш 2, сграда Сименс, офис 102].

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

В какъв срок ще получите отговор? До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

Съмнения относно Вашата самоличност. Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в това Уведомление права.

11/ Как да се свържете с Нас?

Ако  имате притеснения или въпроси във връзка с това уведомление, можете да се свържете с:

„НОВАТЕЛ“ ЕООД, София, гр. София, 1756, ул. Донка Ушлинова, Гаритидж парк, сграда 3, офис 312     

имейл: office@novatel.bg, Телефон: +359 2 986 04 05

Данните за контакт на нашия  служител по защита на данните са: имейл: gdpr@novatel.bg, Телефон: +359 2 986 04 05.

Можете  също  така  да  отправите  запитване  към  съответните  власти,  отговорни  за  опазването  на  личните  данни,  които  в  България  се  представляват  от Комисия за защита на личните данни.

Share This