Като юридическо лице, което наема служители по трудово правоотношение след провеждане на избор измежду подадени кандидатури, „НОВАТЕЛ“ ЕООД, („ние“, „Дружеството“) сме администратор на Ваши лични данни, които обработваме във връзка с участието Ви в нашите процедури по избор и назначаване на нови служители. Ние сме предприели необходимите организационни и технологични мерки, за да обработваме личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин. В настоящето Уведомление за поверителност е пояснено за какви цели и на какви основания ще обработваме Вашите лични.

Желателно е да отделите време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност, както и периодично да я преглеждате, защото ние може да я променим в даден момент. Настоящият документ съдържа също информация за Вашите права и начините, по които можете да ги упражнявате.

 1. Какви лични данни събираме?

Ние събираме лична информация за Вас, която ни предоставяте, кандидатствайки за заемане на работно място в нашето Дружество като например:

а. Ваши биографични данни вкл. три имена, дата на раждане, предишна трудова дейност; автобиографии, трудови характеристики, референции;

б. Информация за контакт – вкл. адрес, телефон, имейл;

в. Вашата идентификация – снимка, ако сте предоставили такава;

Информацията относно кандидати за работа/ стаж, която Новател събира и обработва, е подходяща, съответна и необходима за конкретните цели, за които е получена и обработвана.

Кандидатите са уведомени, че информацията, която предоставят, следва да бъде актуална, точна и пълна, за да може да позволи правилното протичане на процеса по подбор.

Непредоставянето или предоставянето на некоректни данни би довело до невъзможност за оценка на Вашата кандидатура и би възпрепятствало участието Ви в процеса за подбор за позицията, за която кандидатствате.

 1. На какви основания събираме Ваши лични данни?

Ние събираме и обработваме Вашите лични данни на основание легитимен интерес,  да извършваме и защитаваме нашия бизнес. Предоставянето на лични данни от Вас в отговор на обява за работа, публикувана на нашия уебсайт или друга онлайн платформа е задължително. Личните Ви данни, които предоставяте на Новател и които могат да бъдат регистрирани по време на настоящи и / или бъдещи процедури за кандидатстване, се обработват като част от процедурата за подбор и наемане на работа на настоящи и/ или бъдещи свободни работни места. Личните данни могат да се използват и за информирането Ви за бъдещи свободни работни места в дружеството, които могат да бъдат от интерес за Вас. Данните се обработват за кандидатстване по Ваше искане и с оглед на трудова заетост.

Ние гарантираме че личните Ви данни ще бъдат обработвани честно и безпристрастно с оглед интересите Ви и основните Ви права и свободи.

 1. За какви цели използваме Ваши лични данни?

Събраната информация за Вас, използваме за подбиране на кандидати за работа и сключване на трудови договори.

 1. Предаване на лични данни в България

Събраните лични данни от кандидати за работа не се споделят с трети лица извън структурата на „НОВАТЕЛ“ ЕООД.

 1. Предаване на лични данни извън България

Ние не предаваме вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

 1. Колко време съхраняваме вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани докато приключим процеса на избор и назначаване на подходящ кандидат на съответното работно място. За избраните кандидати предоставените при кандидатстване лични данни ще се съхраняват и обработват от Дружеството през целия срок на продължителност на трудовите отношения между страните. За неизбраните кандидати предоставените лични данни се съхраняват за срок от шест месеца, след провеждане на конкурса и след, което се унищожават.

 1. Как защитаваме личните Ви данни?

Ние използваме множество процедури и технологии, за да защитим личните данни, които ни предоставяте от непозволен достъп, използване, разкриване, промяна или унищожаване в съответствие с приложимото законодателство.

 1. Какви са вашите права?

Във връзка с Вашите лични данни, имате следните права (някои от тях може да зависят от допълнителни условия, определени в законодателството):

 • Право на достъп – като кандидат за работа/стаж Новател Ви гарантира право на достъп до Вашите лични данни;
 • Право на коригиране – имате право да поискате от Новател да коригира неточности във Вашите лични данни;
 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) – имате право да поискате от Новател да изтрие Вашите лични данни;
 • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛС) – имате право да подадете жалба в КЗЛС, ако считате, че обработката на личните Ви данни нарушава Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679);

Ако имате каквито и да било въпроси относно това уведомление или Вашите лични данни като цяло, включително въпроси относно как да получите достъп до личните Ви данни или как да ги коригирате трябва да се свържете с нас, като изпратите писмено запитване до гр. София, 1309, ул. Кукуш 2, сграда Сименс, офис 102 или чрез изпращане на имейл до gdpr@novatel.bg

 1. Контакти при въпроси

„НОВАТЕЛ“ ЕООД има Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД), с което бихте могли да се свържете, ако имате някакви въпроси, засягащи настоящия документ или ако искате да упражните някои от Вашите права в тази връзка. По-долу са посочени данните за контакт:

(а) Месут Хаджиосман

(б) Адрес: гр. София, 1756, ул. Донка Ушлинова, Гаритидж парк, сграда 3, офис 312

(в) Телефон: +359 2 986 04 05

(г) E-mail: gdpr@novatel.bg

 

Администратор на личните данни е „НОВАТЕЛ“ ЕООД, ЕИК 131301643, със седалище и адрес на регистрация гр. София 1404, район р-н Триадица, ж.к. Стрелбище, Бул. България № 45А.

Share This