Продуктът на Новател за интелигентен мониторинг на качеството на въздуха, осигурява решение за измерване и проследяване на състоянието на качеството на въздуха, по достъпен и гъвкав начин.

Решението може да бъде лесно внедрено на всяко място, с много малка част от разходите за традиционните станции за наблюдение на качеството на въздуха. Тази гъвкавост дава възможност на градовете да разгледат по-задълбочено основните причини за замърсяването на въздуха, а също така позволява да се проследи въздействието на промените в обществената политика, свързани със замърсяването на въздуха върху конкретна зона. Висококачествени, калибрирани, електрохимични сензори се използват за измерване на концентрации на газ, а лазерно базирани оптични сензори се използват за откриване на концентрацията на частици във въздуха.

Решението поддържа широк спектър от сензори, които могат да осигурят измервания на температурата и относителната влажност – всичко от един терминал за дистанционно наблюдение.

Системата за мониторинг на качеството на въздуха на Новател, може да се използва за допълване на съществуващо решение, или като самостоятелен продукт. Допълнително е възможно да се интегрират и предоставят данни на институциите за обществено здраве, за да се даде по-широк обзор/преглед на регионалната, и национална аудитория.

Ползи от интелигентния мониторинг на качеството на въздуха
Интелигентното решение за мониторинг на качеството на въздуха на Новател:
  • В съответствие с директивите на ЕС: Директивите за качество на въздуха на ЕС (Директива 2008/50 / ЕО) изискват действия и сътрудничество на глобално, европейско, национално и местно равнище.
  • Обслужва местните директиви и туризма: Резултатите от измерванията могат да се използват за информиране на туристите за доброто качество на въздуха и за маркетингови цели.
  • Помага за опазване на околната среда: С измерването на качеството на въздуха е по-лесно да се открият по-големи замърсители и впоследствие да се докаже въздействието на мерките за намаляване на замърсяването.
  • Подпомага финансовите спестявания: Замърсяването на въздуха е както екологичен, така и социален проблем, който засяга човешкото здраве, екосистемите, околната среда и климата. То има голямо икономическо въздействие, чрез увеличаване на медицинските разходи и намаляване на производителността при загуба на работни дни в икономиката.
  • Осигурява по-голяма продължителност на живота на гражданите: Според проучвания, направени от Европейската агенция по околна среда (доклад за качество на въздуха в Европа от 2016), над 500 000 преждевременни смъртни случаи годишно в Европа, са в резултат на замърсяването на въздуха.
Интелигентен мониторинг на качеството на въздуха

Решението за мониторинг на качеството на въздуха на Новател, подкрепя събирането на информация за определяне спазването на законите за околната среда, и наредбите за общественото здраве.

Компонентите са лесни за инсталиране, а полевият хардуер е в готовност и работи с обикновено захранване и интернет връзка. Терминалът за дистанционно наблюдение, използва наличните мрежи за периодично изпращане на измервателни данни, към приложение за съхранение в облака. Решението е създадено с цел – опростяване на задачите за експлоатация и поддръжка, включително: поддръжка и калибриране на сензорите, както и алармиращи и други задачи, които отговарят на изискванията за висока степен на готовност.

Share This

Share This

Share this post with your friends!