Анализът на „силните, слабите страни, възможностите и заплахите” – SWOT за кратко – е инструмент за стратегическо управление. Компаниите разчитат на SWOT анализа, за да определят собствената си позиция сред конкуренцията и да разработят бизнес стратегия. Това се нарича позиционен анализ.

С SWOT анализ външните пазарни възможности и рискове се сравняват с вътрешните силни и слаби страни на компанията. Целта е да се осигурят стратегически насоки за бизнес плана.

SWOT анализ се разделя на три основни стъпки:

  1. Създаване на каталог за оценка на риска (екологичен анализ)
  2. Създаване на профил на слабост на силните страни (фирмен анализ)
  3. Комбинация от екологични и фирмени анализи (SWOT матрица)

 

Всяка стъпка от SWOT анализа се основава на подробни стъпки, за които маркетингови експерти са разработили различни подходи. По-долу ще представим най-популярните модели и методи за вътрешен и външен фирмен анализ и ще покажем как да създадем SWOT матрица въз основа на събраната информация. Те служат като основа за стратегическото привеждане в съответствие на вашата фирма или отделни сфери на дейност.

 

Стъпка 1: екологичен анализ

В първата стъпка на SWOT анализа, фирмите извършват екологичен анализ: Околната среда на организацията се разглежда от стратегическа гледна точка.

Всяка фирма е част от клон. От своя страна клонът е интегриран в среда, която оказва пряко въздействие върху компанията чрез политически, икономически, технологични, социални и екологични промени. Целта на екологичния анализ е да се определят всички съответни възможности и рискове, които произтичат от факторите на околната среда и могат да окажат влияние върху успеха на компанията.

Разликата между микро-средата и макросредата е от основно значение за стратегическия маркетинг. Екологичните анализи често са ограничени до тези нива.

Микросредата се състои от индустрия на компанията, включително всички заинтересовани страни. Тя се различава от макросредата, главно поради факта, че може да повлияе на управлението на взаимоотношенията със съответните заинтересовани страни и следователно може да бъде контролирано до известна степен.

Най-важните инструменти за анализ на микро-средата са:

  • Анализ на заинтересованите страни и
  • Анализ на структурата на отрасъла

 

Стъпка 2: фирмен анализ

Втората стъпка на SWOT анализа е фирменият анализ. Това помага на отговорните лица да оценят ефективността на организацията. Анализът на компанията се извършва под формата на тристепенен анализ на силните и слабите страни. Те включват:

– Създаване на профил на ресурсите

– Анализ на съответната конкуренция

– Изготвяне на профил на силните и слабите страни

Анализ на конкуренцията

Анализът на конкуренцията е проучване на най-подходящите конкуренти на пазара на продажбите. Анализът е част от конкурентното разузнаване или систематичното събиране и оценяване на информация за конкурентите, конкурентните продукти, развитието на пазара, промишлеността, патентите, технологичното развитие и очакванията на клиентите.Информацията за компаниите конкуренти не е толкова лесна за получаване, колкото данните за собствената ви компания.

Профилът на силните и слабите страни

Профилът на силните и слабите страни представя силните и слабите страни на компанията във връзка с конкуренцията. Такъв сравнителен анализ позволява да се определят специфични компетенции. Целта на това е да се определят ползите за конкуренцията, както и недостатъците.

Този профил на силните и слабите страни на анализа на фирмата върви заедно с каталога на риска-възнаграждение на екологичния анализ в SWOT матрицата.

 

Стъпка 3: Комбинация от екологични и фирмени анализи

Третата стъпка на SWOT анализа включва сравнение на външните възможности и рискове, както и вътрешните силни и слаби страни. В тази стъпка на анализа са налице комбинирани възможности, които извеждат мерки за стратегическо управление. Те се различават по четири измерения.

SO (Силни страни – Възможности): Комбинацията от вътрешни сили и външни възможности помага на компаниите да изчислят външните шансове, с които можете да използвате екологичните възможности за корпоративен успех. Съответните стратегии могат да бъдат разработени в измерението SO, което може да се използва за увеличаване на силните страни.

ST (Силни страни – заплахи): Комбинацията от вътрешни силни страни с външни рискове трябва да разкрие кои предишни съществуващи силни страни биха могли да сведат до минимум риска от екологични заплахи. Целта на ST измерението: Да се ​​разработят стратегии за неутрализация за защита на компанията от рискове.

WO (Слабости – Възможности): Използвайки сравнение на вътрешните слабости и външните възможности, компаниите се опитват да идентифицират слабостите, които могат да създадат възможности за бизнеса. Целта на измерението WO: Разработване на стратегии за преобразуване за укрепване на предишните слаби области в компанията.

Share This

Share This

Share this post with your friends!